Ansættelseskontrakter

Alle medarbejdere på det danske arbejdsmarked skal have en ansættelseskontrakt, og jeg kan bistå med at udarbejde ansættelseskontrakten, så den ikke kun opfylder de lovgivningsmæssige krav, men også indeholder alle de andre emner, som er gode at få aftalt, når man indgår en ansættelsesaftale.

Det er altid en god idé at få vendt hver en sten, så der ikke senere opstår uklarhed om, hvad der gælder mellem parterne.

Det er vigtigt, at man får den rigtige rådgivning fra begyndelsen, og her spiller det blandt andet ind om du skal ansættes i en offentlig myndighed eller i en privat virksomhed.

Under ansættelsesforholdet

Udover selve kontraktindgåelsen, yder jeg rådgivning om alle ansættelsesretlige spørgsmål relateret til ansættelsesforholdet, som fx:

  • Ændringer i ansættelsesforholdet
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Arbejdstid
  • Sygdom, sygesager
  • Utilfredsstillende opgavevaretagelse (performance)
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Adfærdsproblematikker
  • Ansættelsesretlige sanktioner – fx advarsel

Særligt om utilfredsstillende performance, sygesager, samarbejdsvanskeligheder og adfærdsproblematikker:

Under et ansættelsesforhold kan man både som arbejdsgiver og som lønmodtager opleve forskellige udfordringer. Det kan være, at man som arbejdsgiver vurderer, at en medarbejder ikke løser sine arbejdsopgaver tilfredsstillende, at der er problemer med samarbejdet eller at en medarbejder ikke har den ønskede adfærd.

Det kan også være, at man som medarbejder mistrives på grund af konfliktfyldt arbejdsmiljø, oplever at være påvirket af stress eller bliver syg.

I alle de tilfælde vil jeg kunne rådgive om, hvilke rettigheder man har inden for ansættelsesforholdet, henholdsvis som arbejdsgiver og lønmodtager. Jeg vil udover de juridiske rammer også kunne rådgive om, hvordan man bedst håndterer situationen.

 Jeg kan også rådgive og bistå i egentlige sygesager.

Særligt om ansættelsesretlige sanktioner eller reaktionsmuligheder:

Det kan være nødvendigt at give en medarbejder en påtale eller en egentlig advarsel. Det kan også være et ønske for en arbejdsgiver, at forsøge at hjælpe en medarbejder på rette spor, hvis medarbejderen fx ikke længere varetager sine arbejdsopgaver tilfredsstillende. Jeg kan bistå både arbejdsgiver og lønmodtagere i situationer med advarsler og genopretningsplaner

Opsigelse og bortvisning

Jeg bistår både arbejdsgivere og lønmodtagere i forbindelse med opsigelse og bortvisning.

Det kan være nødvendigt at opsige eller bortvise en medarbejder, og i tilfælde af at sådan en situation opstår, kan jeg rådgive i sagen og bistå i forløbet.

Hvis det kan lade sig gøre, er en god idé, at kontakte mig så tidligt i processen som muligt, da der ofte tidligere i processen kan være flere mulige løsninger på sagen.

Fratrædelsesaftaler

Ofte kan et ansættelsesforhold ønskes afbrudt af både lønmodtager og arbejdsgiver på en anden måde end ved en almindelig afskedsprocedure, i sådanne situationer kan der indgås en fratrædelsesaftale. Jeg kan bistå både i forhandlingen af en sådan samt udarbejdelsen af selve aftalen.

Det er vigtigt, at aftalen gør op med alle forhold, så der ikke efterfølgende kan rejses tvivl om hvad der gælder mellem parterne. Det er derfor afgørende at få korrekt rådgivning herom.

Jeg har indgående erfaring med indgåelse og forhandling af fratrædelsesaftaler.

Tjenestemandsret

Tjenestemandsansættelse er en særlig ansættelsesform, som alene anvendes inden for det offentlige. Der gælder særlige regler for tjenestemænd. Jeg har et indgående kendskab til regelgrundlaget for tjenestemænd samt lang erfaring med håndtering af både diskretionære sager herunder sygesager samt disciplinærsager. Jeg har rådgivet om og bistået i mange tjenstlige forhør.

Tvister og retssager

Jeg kan bistå dig i sager, hvor der er opstået en juridisk uenighed. Jeg kan tilbyde at forhandle en løsning på sagen, eller ved hjælp af mediation/mægling finde en alternativ løsning på sagen.

Ender sagen som en egentlig retssag, kan jeg tillige påtage mig at føre sagen.

Jeg er medlem af foreningen Ansættelsesadvokater

Kontakt mig for en uforpligtende vurdering af din sag.