Persondatapolitik

Advokatfirmaet behandler klienten personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

De data, advokatfirmaet anvender, omfatter:
De data som vi beder dig oplyse os er sædvanligvis almindelige persondata som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og faktureringsadresser. Herudover vil advokatfirmaet ofte have behov for at få oplyst personale følsomme data som noter og cpr.nr. Oplysningerne indhenter advokatfirmaet hos dig som klient med mindre andet er aftalt.

Advokatfirmet indsamler og opbevarer dine persondata til forretningsmæssige formål
Advokatfirmaet indsamler og opbevarer klientens data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Advokatfirmaet indsamler kun relevante og nødvendige persondata
Advokatfirmaet indsamler og opbevarer kun data om klienten, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til den opgave, som advokaten har indgået en aftale med klienten om at levere. Formålet er afgørende for, hvilken type data, der er relevante for advokatfirmaet at få oplyst. Det samme gælder omfanget af de persondata, advokatfirmaet bruger.

Advokatfirmaet sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Advokatfirmaet sletter klientens persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold løsning af den opgave eller der ikke længere er et sagligt formål.

Udgangspunktet er, at advokatfirmaet opbevarer klientens data i 10 år med mindre andet er påkrævet.

Advokatfirmaet indhenter klientens samtykke

Advokatfirmaet indhenter klientens samtykke, inden advokatfirmaet behandler klientens persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre advokatfirmaet har et lovligt grundlag for at indhente dem. Advokatfirmaet oplyser dig om et sådant grundlag og om den legitime interesse i at behandle klientens persondata.

Klientens samtykke er frivilligt, og det kan til enhver tid trækkes tilbage ved at henvendelse til advokatfirmaet.

Advokatfirmaet videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Advokatfirmaet videregiver ikke persondata til andre med mindre klienten har givet samtykke hertil, fx i forbindelse med behandling af retssager mm.

Klientens rettigheder
Klienten har ret til at få adgang til sine persondata.

Klienten har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data advokatfirmaet behandler om klienten, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes dem til.

Hvis klienten anmoder om det, kan advokatfirmaet oplyse om til de data, der behandles om klienten. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis klienten mener, at de persondata, advokatfirmaet behandler om dig, er unøjagtige, har klienten ret til at få dem rettet. Klienten skal henvende sig til advokatfirmaet og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil advokatfirmaet have en forpligtelse til at slette klientens persondata. Det gælder fx, hvis klienten trækker sit samtykke tilbage. Hvis klienten mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som advokatfirmaet indhentede dem til, kan klienten bede om at få dem slettet. Klienten kan også kontakte advokatfirmaet, hvis klienten mener, at vedkommendes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når klienten henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine persondata, undersøger advokatfirmaet, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klienten har ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets behandling af vedkommendes persondata.
Klienten har ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets behandling af vedkommendes persondata. Hvis klientens indsigelse er berettiget, sørger advokatfirmaet for at ophøre med behandlingen af de pågældende persondata.