¨Forretningsbetingelser og klientoplysninger

Advokatfirmaet er i henhold til de advokatetiske regler forpligtiget til at give sine klienter en række oplysninger, som vil fremgå nedenfor.

Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver som advokatfirmaet udfører med mindre andet er aftalt.

Advokatfirmaet driver advokatvirksomhed under navnet:

Advokat Liselotte Fjeldgaard Andersen

Advokatfirmaet drives fra adressen Vesterbrogade 11A, 1., 1620 København V

Telefonnummer: +45 40 11 15 81

E-mailadresse: liselotte@advokat-lfa.dk

Web-adresse: www. Advokat-lfa.dk

Advokatfirmaet er et enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 41186739.

Advokat Liselotte Fjeldgaard Andersen er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Advokat Liselotte Fjeldgaard Andersen er medlem af AnsættelsesAdvokater, læs mere her:

https://xn--ansttelsesadvokater-nxb.dk/

Advokatens bistand

Advokatfirmaet rådgiver alene om dansk ret.

Ved modtagelsen af en opgave aftales omfanget af bistanden. Bistanden kan løbende justeres efter behov.

Advokaten udfører en opgave til opgavens afslutning med mindre der aftales andet. Klienten kan til enhver afbryde samarbejdet med advokaten. I så fald er advokaten berettiget til salær for det udførte arbejde, samt eventuelle andre omkostninger frem til tidspunktet hvor samarbejdet afbrydelses.

Advokaten kan afbryde samarbejdet under iagttagelse af de advokatetiske regler pkt. 11.

Ved ophør af samarbejdet udleverer advokaten originale dokumenter til klienten, og opbevarer sagsakter i minimum 5 år efter sagens afslutning.

I forbindelse med modtagelsen af opgaven undersøger advokaten om der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp efter gældende lov eller privat tegnet forsikring.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Interessekonflikter

Advokatfirmaet undersøger, i forbindelse modtagelsen af en opgave, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, som forhindrer advokaten i at påtage sig opgaven.

Fortrolighed

Advokatfirmaet behandler alle oplysninger fortroligt. Advokaten dog kan blive pålagt at afgive visse oplysninger til offentlige myndigheder.

Klientmidler

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet har en klientkonto i Jyske Bank, hvor beløb indbetalt af klienter indsættes. Klientmidlerne forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer.

Bankoplysninger: Jyske Bank, kontonr: 7316-0001041832

Salær og omkostninger

Advokatens salær fastsættes ud fra en samlet vurdering af sagen med udgangspunkt i medgået tidsforbrug og sagens kompleksitet, sagens betydning og værdi samt det ansvar der er forbundet med sagen for advokatfirmaet.

Advokatens almindelige timesats er 2.000 kr. + moms (2.500 kr. inkl. moms)

Advokatfirmaet afgiver efter anmodning et overslag om det forventede salær for sagens behandling.

For privatpersoner sker afregning som udgangspunkt ved sagens afslutning, dog kan der i særligt langvarige eller tidskrævende sager ske en a conto afregning.

For virksomheder med løbende aftale, sker afregning som udgangspunkt for en måned af gangen.

Hvis salæret helt eller delvist betales af det offentlige, en modpart eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af salæret i disse tilfælde.

Ansvar og forsikring

Advokatfirmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos ADIS A/S – CNA Insurance (Denmark), Hammerensgade 6, 1267 København K, telefonnr. 3313 1533. 

Der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og den dækker al advokatvirksomhed.

Klagemuligheder

Det er muligt for klienten at indbringe en tvist med advokaten for Advokatnævnet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnet kan kontaktes her:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet