Højesteret har afsagt dom i en sag om opgørelse af 120 sygedage

Sagen, som var anlagt af HK mod Tandlægeforeningen, omhandlede spørgsmålet om arbejdsgiveren havde været berettiget til at opsige funktionæren/lønmodtageren med forkortet varsel. Dette afhang i denne sag alene af, om søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage kunne medregnes ved opgørelsen af antallet af sygedage efter funktionærlovens § 5, stk. 2, i den periode, hvor funktionæren/lønmodtageren var fuldtidssygemeldt.

Efter funktionærlovens § 5, stk. 2, kan det i en ansættelseskontrakt bestemmes, at funktionæren kan opsiges til fratræden ved en måneds udgang, hvis funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt.

Højesteret anførte i begrundelsen, at der hverken i funktionærloven eller dens forarbejder er taget stilling til, hvordan de 120 dage skal opgøres. 

Højesteret henviste herefter til, at der siden 1950 har været en retspraksis, hvorefter søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage skal medregnes i de 120 dage, hvis den ansatte har været fuldtidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den eller de pågældende arbejdsfri dage. 

Højesteret bemærkede, at denne praksis har været fulgt af arbejdsmarkedets parter i mange år, og at lovbestemmelsen ikke er blevet ændret i forbindelse med senere ændringer af funktionærloven.

Højesteret kom på den baggrund frem til, at søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage også i A’s tilfælde kunne medregnes i opgørelsen af de 120 dage, og at opsigelsen med forkortet varsel derfor havde været berettiget.

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl, om jeg kan hjælpe, så ring eller skriv for en uforpligtende dialog enten på telefon 40111581 eller e-mail liselotte@advokat-lfa.dk

Ansættelsesret